سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
اداره کل اموزش و پرورش استان مرکزی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نحوه ثبت نام و اجراي بخش دانش آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي

به منظور فراهم نمودن زمينه ¬هاي مساعد و لازم براي حضور گسترده دانش¬ آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسطه در عرصه پژوهش، نوآوري، ابتكار و اختراع، و همچنين تبليغ، ترويج و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري در بين آنان، رشد كمي و كيفي طرح¬ ها و اجراي مطلوب بخش دانش ¬آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي در سال تحصيلي جاري، به شرح موارد مندرج در صفحه بعد اجرا مي گردد. (روي ادامه كليك نماييد.)به منظور فراهم نمودن زمينه ¬هاي مساعد و لازم براي حضور گسترده دانش¬ آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسطه در عرصه پژوهش، نوآوري، ابتكار و اختراع، و همچنين تبليغ، ترويج و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري در بين آنان، رشد كمي و كيفي طرح¬ ها و اجراي مطلوب بخش دانش ¬آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي در سال تحصيلي جاري، به شرح موارد مندرج در صفحه بعد اجرا مي گردد. (روي ادامه كليك نماييد.)

نحوه ثبت نام و اجراي بخش دانش آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي

 

     به منظور فراهم نمودن زمينه ­هاي مساعد و لازم براي حضور گسترده دانش­ آموزان و هنرجويان دوره دوم متوسطه در عرصه پژوهش، نوآوري، ابتكار و اختراع، و همچنين تبليغ، ترويج و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري در بين آنان، رشد كمي و كيفي طرح­ ها و اجراي مطلوب بخش دانش ­آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي در سال تحصيلي جاري، به شرح زير اجرا مي گردد.

 

الف- اركان جشنواره:

1- کميته اجرايي جشنواره در استان با ترکيب زير تشکيل مي ­شود:

- مديركل آموزش و پرورش استان (رئيس کميته جشنواره )؛

- معاونان مدیرکل ( معاون آموزش متوسطه، به عنوان جانشين رئيس كميته جشنواره)؛

- دبير جشنواره (كميته اجرايي جشنواره استان بايستي سه نفر از همكاران علاقه ­مند با توانمندي و تجربيات لازم را با ارائه حكم كارگزيني و سوابق علمي، اجرايي و پژوهشي مرتبط با جشنواره و به ترتيب اولويت، به ستاد جشنواره اعلام نمايد. ستاد  جشنواره پس از بررسي مستندات و در صورت لزوم، مصاحبه، نسبت به صدور ابلاغ دبير جشنواره استان اقدام خواهد كرد. ابقاي دبير قبلي جشنواره نيز منوط به درخواست استان و تأييد ستاد جشنواره و صدور ابلاغ دوره جديد مي ­باشد؛ در غير اين صورت، بايد نسبت به معرفي افراد واجد شرايط فوق اقدام شود)؛

- مديركميته اجرايي(يك نفر از همكاران علاقه ­مند با توانمندي و تجربيات لازم، با پيشنهاد دبير جشنواره استان و ابلاغ مديركل آموزش و پرورش)؛

- رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش ­پژوهان جوان؛

- رئيس گروه ­های آموزش دوره اول و دوم متوسطه، دوره دوم متوسطه نظري، تكنولوژي و گروه ­هاي آموزشي متوسطه و تحقيق و پژوهش و رئيس اداره فني و حرفه­اي وکاردانش.

- مسئول هیأت داوران جشنواره؛

- نماینده مديران  پژوهش ­سراهای دانش ­آموزی؛

- نماینده بنیاد ملی نخبگان استان؛

- نماينده كميته ارتباط با جامعه و صنعت؛

- نماينده مدارس سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي)؛

- نماينده آموزش و پرورش عشايري؛

- نماينده اداره امور شاهد و ايثارگران؛

-  نماينده مدارس غيردولتي و مشاركت ­هاي مردمي؛

-  افراد ديگر به تشخيص رئيس کميته جشنواره.

2- تركيب دبير جشنواره، مدير كميته اجرايي و مسئول هيأت داوران جشنواره جوان خوارزمي استان به گونه ­اي باشد كه از هر دو حوزه معاونت آموزش متوسطه و اداره استعدادهاي درخشان و دانش  ­پژوهان جوان النتخاب شوند.  همكاري و هماهنگي همه ادارات، دفاتر، واحدها و اعضاي كميته اجرايي با دبير جشنواره استان الزامي است.

3- فهرست مشخصات اعضاي كميته اجرايي هجدهمین جشنواره استان به همراه حكم كارگزيني و يك قطعه عكس پرسنلي دبير جشنواره  و ابلاغ، حكم كارگزيني و يك قطعه عكس پرسنلي مدير كميته اجرايي و گزارش عملكرد دبيرخانه جشنواره استان در اجراي  جشنواره، حداكثر تا پايان فروردين سال 1395 به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال شود.

 

ب- شرح وظايف كميته اجرايي و دبير جشنواره و پژوهش ­سراهاي دانش ­آموزي:

 1- ارسال به موقع بخشنامه ها به مديريت ­هاي آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ ناحيه و اطلاع ­رساني به تمام پژوهش ­سراهاي دانش ­آموزي، دبيرستان ­ها و هنرستان ­ها؛ اعم از دولتي و غيردولتي ، روزانه، بزرگسالان و آموزش از راه دور ضروري است.

2- ادارات کل آموزش و پرورش استان ها با توجه به ماده (4) بخشنامه شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، از طریق رسانه ­های جمعی و شبکه ­های تلویزیونی استانی، با معرفی جشنواره جوان خوارزمی و نحوه اجرا و چگونگی شرکت پژوهشگران و نوآوران در جشنواره، و نیز هدایت و حمایت دانش ­آموزان و هنرجویان، زمینه شرکت گسترده ­تر و کیفی ­تر آنان را در هفدهمین جشنواره فراهم نمایند.

3- به منظور معرفی آثار و یافته ­های علمی و فنی نوآوران و آشنایی دانش آموزان با جشنواره جوان خوارزمی و تشویق آنان در فعالیت های علمی و پژوهشی و دستیابی به یافته ­های جدید، برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای علمی، پژوهشی و فنی دانش­آموزان برگزیده در سطح استان و شهرستان/منطقه/ناحیه، به ويژه در پژوهش ­سراهاي
دانش­آموزي و در صورت امكان در پارك ­هاي علم و فناوري ضروری است.

4- برای ایجاد انگیزه در مدیران پژوهش ­سراها و واحدهای آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما، نسبت به تقدیر از مدیران و استادان/دبیران/هنرآموزان فعال مذکور اقدام شود و فعال ­ترین مدیر پژوهش ­سرا، مدیر واحد آموزشی و استادان/دبیران/هنرآموزان راهنمای استان در دوره قبلی، با ارائه شرح فعالیت ­ها و مستندات لازم، به همراه فهرست کامل افراد تقدیر شده، حداکثر تا پایان فروردين سال 1395 به ستاد جشنواره اعلام شود.

5- به منظور انجام مطلوب فعاليت ­هاي جشنواره، هماهنگي دبير جشنواره جوان خوارزمي استان و اداره استعدادهاي درخشان و دانش ­پژوهان جوان و كميته اجرايي جشنواره مورد انتظار است.   

6- كميته ­هاي داوري، علمي و اجرايي ستاد جشنواره تا پايان تير 1395 از فرايند جشنواره در سطح استان ­ها بازديد به عمل خواهند آورد. در اين راستا، استان ­ها مي ­توانند جلسات تخصصي، دوره ­هاي آموزشي و گردهمايي ­هاي توجيهي جشنواره استان را با بازديد حوزه ستادي هماهنگ نمايند.

7- دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی استان نسبت به انتخاب و صدور ابلاغ دبیران جشنواره شهرستان ­ها، مناطق و نواحی اقدام و فهرست اسامي دبيران مذكور را با ذكر مدرك و رشته تحصيلي، پست سازماني و سمت اداري، شماره تلفن محل كار و تلفن همراه، حداكثر تا پايان فروردين 1395 به ستاد جشنواره ارسال نمايد. با توجه به نقش پژوهش ­سراها در هدایت و حمایت علمی و مادی از طرح ­های پژوهشی، دبیران جشنواره مذکور، ترجیحاً از مسئولان پژوهش ­سراها انتخاب شوند. در مناطقي كه فاقد پژوهش ­سراي دانش ­آموزي مي  باشند، دبيران جشنواره مناطق مذكور، ترجيحاً از بين كارشناس تكنولوژي و گروه ­هاي آموزشي يا كارشناس آموزش متوسطه انتخاب گردند.

8- ضروری است پژوهش ­سراهای دانش ­آموزی با دانش ­آموزان و هنرجويان در انجام طرح­ های جشنواره جوان خوارزمي، همکاری لازم را معمول دارند.

9- ارائه عكس و فيلم از فرايند اجراي هجدهمين جشنواره در سطوح واحد آموزشي، پژوهش ­سراهاي دانش آموزي، ادارات آموزش و پرورش شهرستان ­ها، مناطق و نواحي و اداره كل آموزش و پرورش استان با "كيفيت مناسب و به صورت مستند" به ستاد جشنواره در زمان تحويل طرح ­ها الزامي است.

10- "مشخصات طرح ­ها و طراحان راه ­يافته استان به مرحله كشوري"، برابر فرم Excel مندرج در وب ­سايت جشنواره، در زمان تحويل طرح ­ها، همراه ساير مستندات و مدارك به ستاد جشنواره ارائه شود.

 

پ- شرايط و ضوابط ثبت ­نام و ارائه طرح:

1- شرکت­ کنندگان در بخش دانش ­آموزی جشنواره جوان خوارزمی، ضمن داشتن حداكثر 24 سال سن در اول مهر 1394 (متولدين اول مهر 1370 و بعد از آن)، بایستی حداقل تا پایان خرداد 1395 دانش آموز یا هنرجوی دوره دوم متوسطه واحدهاي آموزشي دولتي و غيردولتي، روزانه و بزرگسال، سما و آموزش از راه دور باشند. (داوطلبان آزاد، مجاز به شركت در اين بخش نيستند.)

2- كليه شركت­ كنندگان بايستي براي ثبت ­نام در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی تا تاریخ 19 فروردین 1395 با مراجعه به پایگاه اطلاع ­رسانی جشنواره به نشاني kharazmi.medu.ir و با همکاری پژوهش ­سراهای دانش ­آموزی و دبیر جشنواره شهرستان/منطقه/ناحیه، نسبت به ثبت ­نام اوليه اقدام نمایند. لازم به ذكر است ثبت ­نام قطعي، منوط به ثبت و تأييد اطلاعات در سامانه اينترنتي جشنواره مي ­باشد. (ثبت نام الكترونيكي پس از صدور شيوه نامه جشنواره آغاز خواهد شد.)

*تبصره: تمديد يا عدم تمديد زمان ثبت نام با رعايت مهلت معرفي طرح ­هاي برگزيده استاني به ستاد جشنواره، در اختيار دبيرخانه جشنواره استان ­ها خواهد بود.

3- طراحان در زمان ثبت ­نام، با آگاهي نسبت به تسهيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بنياد ملي نخبگان، درصد مشاركت خود را تعيين نمايند. بعد از تحویل طرح ­های منتخب استانی به ستاد، درصد سهم مشارکت طراحان، غیرقابل تغییر و  غیرقابل واگذاری به افراد دیگر می  ­باشد. در صورت عدم شرايط ثبت ­نام، انصراف یا عدم شرکت در دفاع حضوری یک یا چند نفر از طراحان يك طرح، آن طرح مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

*تبصره: در حال حاضر، حداقل سهم در طرح براي استفاده از تسهيلات ورود به دانشگاه، با شركت در كنكور سراسري، 50 درصد و براي استفاده از تسهيلات بنياد ملي نخبگان 45 درصد مي ­باشد.

4- بيان پيشينه تحقيق و ذكر منابع الزامي است و صد در صد طرح بايد متعلق به طراح/طراحان شركت كننده در بخش دانش ­آموزي جشنواره جوان خوارزمي  باشد. چنانچه كل يا بخشي از طرح، مربوط به فرد يا افراد ديگري باشد، طرح باطل اعلام مي گردد و  ضمن معرفي متخلفان به مراجع قانوني، طراح/  طراحان، در اين دوره و دوره بعدي از شركت در جشنواره محروم خواهند شد.

5- چنانچه طراحان يك طرح گروهي  از چند واحد آموزشي، منطقه يا استان باشند، طرح بايستي از طريق واحد آموزشي محل تحصيل طراح (1)، براي شرکت در جشنواره جوان خوارزمي معرفي گردد و چنانچه طرح به طور همزمان از چند واحد آموزشي، منطقه يا استان  ارائه شود ، از فرايند داوري حذف مي گردد.

6- به منظور جلوگيري از آسيب ­هاي احتمالي ناشي از شركت در جشنواره بر كنكور سراسري دانش ­آموزان، ارائه رضايت ­نامه شركت در جشنواره جوان خوارزمي، مبني بر اطلاع از چگونگي تسهيلات جشنواره و كنكور سراسري، توسط دانش ­آموزان سال آخر دوره دوم متوسطه و والدين آنها و تأييد واحد آموزشي محل تحصيل يا پژوهش ­سراي دانش ­آموزي شهرستان/منطقه/ناحيه مربوط الزامي است.

7- با توجه به عدم عودت طرح ­ها، طراحان به هنگام ارائه طرح در هر مرحله از جشنواره، نسخه ­ای از طرح (ترجیحاً اصل طرح) را نزد خود نگهداری نمایند و اصل دست ساخته فقط در موقع دفاع حضوری توسط طراح یا داور مربوط ارائه شود. در ضمن، ارائه نسخه ­ای از طرح، در هر مرحله از داوری حضوری، توسط داور یا طراح الزامی می ­باشد.

8- طرح ­های هنری بایستی در قالب عکس ­هایی در ابعاد حداکثر A3 و در يك لوح فشرده (CD) ارائه شود و اصل طرح ­های هنری فقط در موقع دفاع حضوری داوران استانی یا طراحان ارائه گردد. بنابراین، از تحويل يا ارسال اصل طرح ­های هنری و دست ­ساخته ­ها، مگر با درخواست مسئول گروه داوري و اخذ رسيد، به دبیرخانه ستاد جشنواره خودداری شود.

9- ارائه فايل word و pdf  گزارش طرح و مدارك و مستندات و ضمائم كليه طرح ­هاي برگزيده استاني و اسكن فرم­ هاي ثبت ­نام، داوري استاني، عكس طراحان و طرح (با كيفيت مناسب) و شناسنامه طراحان به ستاد جشنواره الزامي است.

10- افرادي كه در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي، رتبه اول تا سوم كشوري را كسب نموده ­اند، در هيچ ­يك از گروه­ هاي علمي، به صورت انفرادي يا گروهي، حق شركت در اين دوره از جشنواره را ندارند. ساير افراد شركت­كننده در هفدهمين جشنواره، در صورت  ايجاد تغييرات اساسي در طرح خود، مي ­توانند آن طرح را مجدداً در جشنواره شركت دهند و يا با طرحي ديگر، در هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي شركت نمايند.

11- طرح ­ها باید ساخته شده و اجرا شده باشند. همچنین، قابلیت اجرای مجدد، به ویژه در مرحله دفاع کشوری را داشته باشند. لازم به ذکر است در طرح ­های علوم زیستی و پزشکی و طرح­ هایی که نیاز به اثبات نتایج آزمایش در مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی دارند، ارائه تأییدیه ­های علمی معتبر الزامی است. 

ت- تقويم اجرايي:

1- تقويم اجرايي بخش دانش ­آموزي هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي بر اساس جدول زير مي ­باشد و رعايت آن از سوي ادارات كل ضروري است:

رديف

شرح فعاليت

زمان اجرا

1

ثبت  نام و تحويل طرح ­ها توسط  شرکت ­کنندگان به واحدهاي آموزشي محل تحصيل و ارسال به شهرستان/ منطقه/ ناحيه/ پژوهش ­سراي دانش ­آموزي

تا 19 فروردین 1395

2

ارسال طرح  هاي منتخب از شهرستان/ منطقه/ ناحيه/
پژوهش ­سراي دانش ­آموزي به دبير خانه جشنواره اداره كل

تا 23 اردیبهشت 1395

3

برگزاري داوري طرح ­ها در دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي اداره كل

از 25 ارديبهشت لغايت 23 تير 1395

4

اعلام نتيجه داوري استاني

26 تير 1395

5

فرايند درخواست تجديدنظر طرح ­هاي استاني و بررسي آن­ ها، برابر نمون ­برگ ­هاي مربوط و ارائه پاسخ

از 27 تير لغايت 2 مرداد 1395

6

تحويل طرح ­هاي منتخب استاني به دبيرخانه ستاد جشنواره به صورت حضوري توسط نماينده اداره كل

3 و 4 مرداد 1395

7

اعلام نتيجه اوليه داوري

17 مرداد 1395

8

برگزاري داوري کشوري با حضور داوران گروه ­هاي علمي مربوط استاني، براي دفاع حضوري از طرح ­هاي نيازمند دفاع داور و رد  شده

26 و 27 مرداد 1395

9

اعلام نتيجه دفاع داوران استاني

31 مرداد 1395

10

فرايند درخواست تجديدنظر طرح ­هاي دفاع شده توسط داوران استاني، برابر نمون –برگ ­هاي مربوط و ارائه پاسخ

1 لغايت 8 شهريور 1395

11

برگزاري داوري کشوري با حضور طراحان مدعو براي دفاع حضوري از طرح ­ها

14 لغايت 17 شهريور 1395

12

اعلام نتيجه دفاع طراحان و اعلام منتخبين داوري نهايي

28 شهريور 1395

13

فرايند درخواست تجديدنظر طرح ­هاي دفاع شده توسط طراحان، برابر نمون ­برگ ­هاي مربوط و ارائه پاسخ

29 شهريور لغايت 7 مهر 1395

14

بررسي نهايي طرح ­ها توسط هيأت داوران مشترک وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش

مهر و آبان 1395

15

اعلام اسامي طرح ­هاي برگزيده کشوري و برگزاري مراسم تقدير و تجليل از برگزيدگان کشوري

نيمه دوم آذر 1395

 

ث- گروه  هاي علمي و شرايط و ضوابط داوري:

1- عنوان گروه­ هاي شانزده­ گانه علمي جشنواره جوان خوارزمي به شرح زير مي ­باشد:

برق و الکترونيک- کامپيوتر- مکاترونیک- مکانيک- عمران و معماري- علوم زيستي و پزشکي- کشاورزي و منابع طبيعي- فيزيک و نجوم- شيمي- نانوتکنولوژی- رياضي- زبان و ادبيات فارسي- علوم  ديني و قران ­پژوهي- علوم  اجتماعي و روان ­شناسي- هنر- ساير(با ذكرنام زمينه علمي طرح در داخل پرانتز).

2- دبيرخانه جشنواره استان با استفاده از افراد مجرب و صاحب ­نظر، ترجيحاً داراي مدرک حداقل  كارشناسي ارشد و سابقه و تجربه پژوهشي و داوري در گروه مربوط، نسبت به تشکيل گروه ­هاي داوري اقدام نمايد. در ضمن، اعضاي هر گروه داوري نبايد از سه نفر کمتر باشد و سوابق علمي و پژوهشي آنان در دبيرخانه جشنواره نگهداري شود.

3- داور هر مرحله مجاز به داوری در مرحله بعد نمی ­باشد. همچنین، استادان/دبیران/هنرآموزان راهنما و مشاور در هر زمینه علمی، بايد صلاحيت علمي و تخصصي لازم را در زمينه طرح مربوط دارا باشند. تأكيد مي­ گردد استادان/دبيران/هنرآموزان راهنما و مشاور، حق دفاع از طرح و داوری در زمینه علمی طرح مربوط را در هیچ ­یک از مراحل داوری ندارند.

4- فهرست مشخصات و تلفن تماس سرگروه ­هاي داوري استان، حداكثر تا پایان فروردین ماه سال 1395 به دبيرخانه ستاد جشنواره ارسال گردد.

5- تعیین هر گونه سهمیه برای شهرستان ­ها، مناطق و نواحی، گروه ­های علمی و نوع واحد آموزشي و ... در معرفی طرح ­های منتخب، در هیچ مرحله ­ای مجاز نمی ­باشد و طرح ­ها صرفاً بر اساس معیارهای داوری جشنواره انتخاب و معرفی خواهند شد.

6- براي طرح ­هاي برگزيده استاني، تهيه فيلم مستند به مدت حداكثر پنج دقيقه از دفاعيه طراحان و ارائه جامع نوآوری ­ها و یافته ­های جدید یا کارکرد طرح (براي هر طرح به صورت جداگانه و با برچسب عنوان طرح، طراحان و استان)  الزامي است.

7- پاسخگويي به اعتراضات نتيجه داوري هر مرحله، فقط در زمان تعيين شده تجديدنظر در آن مرحله انجام مي ­گيرد و به درخواست ­هاي تجديدنظر، خارج از زمان ­هاي تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ج- كميته ارتباط با جامعه و صنعت:

1- به منظور حمايت از طرح هاي خلاقانه و نو كه به تأييد كميته علمي پژوهش سراي دانش ­آموزي/ناحيه/منطقه/ شهرستان و استان رسيده است، ضرورت دارد با تشكيل"كميته ارتباط با جامعه و صنعت" در اداره كل آموزش و پرورش استان ­ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ­ها/مناطق/ نواحي و پژوهش سراهاي دانش ­آموزي، با حضور نمايندگان حوزه هاي مرتبط با كميته اجرايي، پيگيري جدّي براي جذب كمك ­ها و حمايت ­هاي بخش برون­ سازماني به عمل آيد.

    ضرورت دارد"كميته ­هاي ارتباط با جامعه و صنعت" در سطح شهرستان/منطقه/ناحيه/پژوهش ­سراي دانش ­آموزي و استان، پيگيري جدي را براي دريافت حمايت علمي و مادي از طرح ­ها معمول دارند.

2- در راستاي جلب بهتر و بيشتر حمايت سازمان ­ها، نهادها، مؤسسات و مراكز علمي، پژوهشي، صنعتي و توليدي دولتي و غيردولتي، "كميته ارتباط با جامعه و صنعت" ستاد بخش دانش ­آموزي جشنواره، مستقر در دانشگاه شهيد رجايي، با حضور نمايندگان معاونت توسعه مديريت و پشتيباني، دفاتر فني و حرفه ­اي، كاردانش و متوسطه نظري (پژوهش ­سراهاي دانش ­آموزي) و ساير افراد به تشخيص كميته، هماهنگي ­هاي لازم را با كميته ­هاي استاني به عمل خواهد آورد.

 

دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي

بخش دانش آموزي